GİZLİLİK VE ÇEREZ POLİTİKASI

GİZLİLİK VE ÇEREZ POLİTİKASI

1- HÜRSAN MÜHENDİSLİK İMALAT VE SAN. LTD. ŞTİ.

TOSB Taysad Organize Sanayi Bölgesi 1. Cadde 12. Sokak No:6, Şekerpınar, Çayırova KOCAELİ, 41420 Kocaeli (İşbu Sözleşme’de “FİRMA” ) olarak anılacaktır.

...............................................................................................

Adres : .................................................................................. (İşbu Sözleşme’de “TEDARİKÇİ” olarak anılacaktır.)
FİRMA ve TEDARİKÇİ, ayrı ayrı “Taraf”, birlikte “Taraflar” olarak anılacaklardır.

İŞBU GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ

(“Sözleşme”) ……../……./……. tarihinde aşağıda yer alan taraflar arasında akdedilerek hükümlerini doğurmaya başlamıştır.

2- SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu Sözleşmenin konusu FİRMA’nın TEDARİKÇİ’yle girebileceği her türlü ticari ilişki, iş ilişkisi veya işbirliği veya TEDARİKÇİ’den teklif isteğinde bulunacağı projeler vesair tüm iş ve hizmetlerle ilgili FİRMA tarafından TEDARİKÇİ’ye açıklanacak olan bilgilerin korunmasına ilişkin olarak tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.
İşbu Sözleşme, Tarafları, herhangi bir doküman ve/veya bilgiyi birbirlerine açma/verme yükümlüğüne sokmaz.

3- GİZLİ BİLGİNİN TANIMI

Gizli Bilgisi herhangi bir sınırlama olmaksızın aşağıdakileri kapsamaktadır:
Tarafların veya bağlı şirketlerine veya bunların çalışanları, temsilcileri veya acentelerine açıklanan veya on-line olarak erişebileceği veya işletme içindeki geziler esnasında ya da sair surette öğrenebileceği, gerekse kendisine (basılı olarak, elektronik ortamda veya sair surette) verilen/verilecek listelerde, belgelerde ve raporlarda yazılı her türlü teknik bilgi, teknik resim, data, mali tablo, rapor, finansal ve hukuksal bilgiler, marka, patent, endüstriyel tasarım konusu bilgiler, know-how, method, açıklanan iş fırsatları, projeler, iş modelleri, müşteri ve piyasa bilgileri, telif hakkı, bilgisayar programları ve bunların dokümanları, şifreleme teknikleri, prosesler, reklam, ambalajlama ve pazarlama planları, ürün planları, teknik planlar, iş stratejileri, stratejik ittifaklar ve ortaklığa ilişkin bilgiler, mali bilgiler, pazar bilgileri ve tahminleri, prototip bilgileri, araştırma-geliştirme bilgileri, teknik şartname, ticari sır ya da diğer yasal korumaya konu olan ya da olmayan her türlü bilgi, mühendislik verileri, personel bilgileri, ve her türlü yazılı, bilgi, grafik veya bilgisayarda okunabilir elektronik bilgi kastedilecektir.
Ayrıca; sözlü, görsel, örnekler veya modeller ile açıklanan (yazılı olmayan) Gizli Bilgiler ve/veya tarafların birbirlerine verilebileceği cihazların ve komponentlerinin incelenmesi, test edilmesi ve benzeri yöntemlerin kullanılması sureti ile edinilebilecek Gizli Bilgiler bu Gizlilik Sözleşmesi kapsamında işlem görecektir.

4- TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

• İş bu sözleşmede Taraflar, söz konusu edilen konular ile ilgili bilgi, belge, firma ismi, unvanı ve firmalarla ilgili sair bilgi ve belgelerin gizli olduğunu ve bu nedenle, sadece kendisinin ve çalışanlarının işi gereği bilmesi gerektiği kadarını bileceklerini ve bu bilgi ve belgelerin hiçbir şekilde tarafların izni olmaksızın 3. gerçek ve/veya tüzel kişi ve kuruluşlara çalışma amaçları dışında açıklanmayacağını kabul ve taahhüt ederler.
• Taraflar davranışlarından dolayı müştereken ve müteselsilen sorumlu olup, çalışanlarının gizlilik ilkelerine riayet edeceğini kabul ve taahhüt eder.
• Taraflar kendi çalışanına teslim edilmiş her türlü belge ve bilginin, karşı tarafın rızası haricinde sözleşmeye aykırı olarak ifşa edildiğini öğrenmesi halinde, ilgili çalışan bundan dolayı sorumlu olacaktır. Taraflar bu bilgi ve belgelerin 3. şahıslara iletilmemesi için gerekli her türlü tedbiri almayı taahhüt ettiği gibi, her türlü tedbiri almasına rağmen, bu bilgi ve belgelerin yayılmasına mani olamadığını ve/veya kusuru olmadığını ileri sürerek sorumluluktan KURTULAMAZ.
• Taraflardan her biri, işbu Sözleşme tarafından kendilerine yüklenen yükümlülüklerden herhangi birinin ihlali halinde, Gizli Bilginin iade edilmesine rağmen diğer tarafın sırf yukarıda bahsedilen yükümlülüklerin ihlal edilmesi sebebiyle önemli bir zarara uğrayabileceğini kabul eder. Bu sebeple, taraflardan her biri diğer tarafın uğradığı her türlü maddi ve/veya manevi zararını tazmin etmeyi kabul ve taahhüt eder.
• Taraflardan her biri, Gizliliğe yönelik her tür tehdidi önleme veya devam eden gizliliğin bilgiyi alan tarafça ihlalini hukuki yollarla durdurma hakkına sahip olduklarını ve ihlalde bulunan taraf aleyhine karar elde edilmesi durumunda, söz konusu taraf diğer tarafın avukatlık ücreti de dahil olmak üzere yargılama masraf ve giderlerini tazmin edeceğini kabul eder.

5- SÜRE

• İşbu Sözleşme yukarıda belirtilen imza tarihinde yürürlüğe girecek (yürürlük tarihi) ve ……………………. süre için yürürlükte kalacaktır.
• İşbu Sözleşmenin sona ermesine rağmen, gizlilik yükümlülükleri, alan tarafa açıklanan Gizli Bilgi gizlilik özelliğini kaybedene kadar devam edecektir.

6- TEBLİGAT

Taraflar noter kanalıyla adres değişikliklerini bildirmedikleri sürece (değişiklikten itibaren 7 gün içinde), işbu sözleşmede yazılı adreslerinin Tebligat Kanunu hükümlerine göre geçerli tebligat adresleri olduğunu her türlü bildirim ve teslim için yukarıda belirtilen adreslerin kullanılacağını kabul ederler.

7- ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

• Taraflardan her biri, işbu Sözleşmeyle birbirlerine açıkladıkları bilginin tam ve doğru olduğunu beyan ve taahhüt ederler. İşbu paragrafta belirtilen yükümlülüğü ihlal eden Taraf, diğer tarafa verdiği zarar ve ziyanı tazmin edecektir.
• İşbu Sözleşmenin hükümlerine yazılı bir sözleşme olmaksızın atıfta veya ilavede bulunulamaz.
• İşbu Sözleşmede yar alan taahhütler Tarafların doğrudan ya da dolaylı kontrolü altında bulunan ya da kontrolü altında bulunduğu şirket ve gruplar ve bunların vekil ve halefleri için de bağlayıcıdır.

8- UYUŞMAZLIK

İş bu sözleşmeden dolayı ihtilaf vukuunda KOCAELİ Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır. Sözleşme tarafların karşılıklı rıza ve muvafakatleriyle ..................... tarihinde iki nüsha olarak imza edilmiştir.

İnternet Sitesi Çerezlerin kullanımı

a) www.hursan.biz çerezleri; yaptığınız tercihleri hatırlamak ve web sitesi/mobil uygulama kullanımınızı kişiselleştirmek için kullanır. Bu kullanım parolanızı kaydeden ve web sitesi/mobil uygulama oturumunuzun sürekli açık kalmasını sağlayan, böylece her ziyaretinizde birden fazla kez parola girme zahmetinden kurtaran çerezleri ve web sitesi/mobil uygulamaya daha sonraki ziyaretlerinizde sizi hatırlayan ve tanıyan çerezleri içerir.
b) www.hursan.biz web sitesine nereden bağlandığınız, web sitesi/mobil uygulama üzerinde hangi içeriği görüntülediğiniz ve ziyaretinizin süresi gibi web sitesini/mobil uygulamayı nasıl kullandığınızın izlenmesi dahil olmak üzere; web sitesini/mobil uygulamayı nasıl kullandığınızı belirlemek için kullanır.
c) www.hursan.biz web sitesindeki çerezler ilgi alanlarınıza ve size daha uygun içerik ve reklamları sunmak için reklam/tanıtım amacıyla kullanılır. Bu şekilde, web sitesini, mobil uygulamasını kullandığınızda size daha uygun içerikleri, kişiye özel kampanya ve ürünleri sunar ve daha önceden istemediğinizi belirttiğiniz içerik veya fırsatları bir daha sunmaz.